Termeni și Condiții

Condiții de Eligibilitate

Obligațiile Părților

I. C.M.P.B. S.A are următoarele obligații:

II. Utilizatorul are următoarele obligații:

Tarife și Modalități de Plată

Tarifele sunt în conformitate cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 517/2019 cu modificările aduse prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 705/22.12.2022.

Plățile se vor efectua anticipat utilizării serviciului în baza facturii emise de către CMPB, astfel:

Suspendarea Abonamentului

Suspendarea abonamentului intervine în situații prevăzute la lit. c) DIN FORMULAR ABONAMENT - OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI.

Prevederile prezentului FORMULAR ABONAMENT se completează cu prevederile Anexei 3 la H.C.G.M.B nr. 124/2008 Regulament privind regimul spațiilor de parcare de pe terenurile aparținând domeniului public sau privat ale Municipiului București - și ale Secțiunilor 2 și 3 din Capitolul 5 al Anexei la H.C.G.M.B nr. 95/2018.

Anularea Abonamentului

În cazul în care utilizatorul nu respectă obligațiile asumate conform formularului abonament semnat, în mod repetat sau cu consecințe pecuniare asupra C.M.P.B. S.A. sau a celorlalți utilizatori ai parcajului, C.M.P.B. S.A. poate anula abonamentul emis printr-o simplă notificare scrisă expediată utilizatorului la adresa comunicată de către acesta conform formularului completat.

Anularea abonamentului din culpa Utilizatorului, inclusiv în situația în care acesta nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de art. 18 alin. 2 din Anexa 3 la HCGMB nr. 124/2008 nu obligă C.M.P.B. S.A. la restituirea sumelor achitate de către Utilizator cu titlu de chirie pentru luna/lunile în care intervine anularea abonamentului.

Sumele achitate anticipat pentru serviciul de parcare, nu se restituie în cazul în care utilizatorul nu utilizează parcajul.

Informare cu privire la prelucrarea datelor

FORMULARULUI ABONAMENT i se aplică prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestor date.

În baza art. 13 din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI/ 27 aprilie 2016, vă informăm că vom colecta și prelucra datele dvs. cu caracter personal, sens în care vom solicita și păstra copii după documente doveditoare (nume, CNP, adresă de email, număr de telefon, adresă domiciliu și/sau reședință, certificat de înmatriculare auto, contract comodat mașină, contract închiriere imobil vizat ANAF) în scopul încheierii ulterioare a unui contract de închiriere cu/fără rezervare a locului de parcare destinat riveranilor, emiterea facturilor, informării dvs. în legatură cu ofertele noastre financiare de închiriere/abonament precum și informări ulterioare în legătură cu prelungirea contractului și/sau referitoare la imposibilitatea temporară de folosire a parcajului din motive diverse (lucrări/reparații, evenimente culturale etc.).

Temeiul juridic al prelucrării datelor dvs. cu caracter personal îl reprezintă încheierea și executarea unui contract (Art. 6 alin. (1) lit. (b) din Regulament), prelucrare necesară conformării obligației legale (Art. 6 alin. (1) lit. (c) din Regulament).

Vă informăm că destinatarii datelor dvs. cu caracter personal sunt angajații CMPB SA, din cadrul direcțiilor comercial, economic, juridic, cercetare-dezvoltare și compartimentului arhivă, precum și instituțiile statului, și că NU intenționăm transferarea acestor date către o altă companie (societate de marketing și publicitate).

Datele vor fi stocate pe o perioadă limitată, atât timp cât există contractul de închiriere în vigoare și ulterior, în conformitate cu legislația în vigoare, atât timp cât avem obligația legală de a păstra contracte comerciale și alte informații și/sau documente legale în evidența contabilă și în arhiva societății, și atât timp cât dezvoltăm produse care sunt în sfera dvs. de interes.

Vă informăm că aveți dreptul de a solicita accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, precum și dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, precum și dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere, dacă dvs. considerați că drepturile nu v-au fost respectate.

Pentru orice detalii suplimentare referitoare la prelucrarea datelor personale poate fi contactat Responsabilul cu Protecția Datelor cu Caracter Personal la adresa de e-mail: dpo@cmpb.ro.